حمله کفتارهای ولایت معاش به رضا مهرگان

امروز جمعه ۱۴/۴/۹۸ حوالی غروب سه نفر با اتومبیل پژو جلوی پراید جناب مهرگان پیچیده و با بیرون کشاندن ایشان و زدن شوکر به سر و سینه این آزادیخواه عزیز وی را بر زمین انداخته و مشت و لگد بارانش نمودند!

رضا مهرگان در حالتی بین بیهوشی و هوشیاری تهدیدات و فحاشی های ایشان را شنیده است. حال ما ۱۴ نفر که اصلا مثل جماعت ولایت معاش فحاش و سرکوبگر و اوباش نیستیم با زبانی منطقی نظر خویش را بشما انتقال میدهیم : ما پای این بیانیه را با خون خود امضا کردیم و میدانستیم هر تهدید و صدمه ای از جانب شمایان ممکن است.

اما بنام مام میهن پای در میدان گذارده و هم قسم شدیم تا زنده ایم دست از مطالبات مدنی و بحق خویش برنداریم. تا زنده ایم برای نجات میهن عزیزمان از چنگال اهریمن استبدادی تان به مبارزه عاری از خشونت خویش ادامه می دهیم. ما برای مرگ در راه آزادی وطن خود را مهیا نمودیم ، ازین کتکها و اوباش فرستادن ها نترسانید! این مسیر و هدف والای ماست و از شما بجز خشونت انتظار دیگری نداریم.

عباس واحدیان شاهرودی