بازی خطرناک مذاکره با حکومت اسلامی

دو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات) در واکنشی به چیستی و درونمایه اخباری که در هفته‌های گذشته درباره‌ی پادرمیانی یک بنیاد نروژی برای گفتگوی برخی گروه‌های قومی با جمهوری اسلامی، رسیده است، اعلامیه‌ای را بر روی رسانه‌های خود گذاشتند که در زیر آمده است:

بازی خطرناک مذاکره با حکومت اسلامی

اعلاميه مشترک حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
هم میهنان گرامی،

          اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر این که، با پادرمیانی یک بنیاد نروژی، چند حزب و گروه که از واژه “کردستان” در نام خود ياد می برند، قرار است با رژیم اسلامی به گفتگو نشسته و در صورت امکان به توافقاتی برسند.

          نروژی ها، که در میانجیگری برای گشايش ستيزهای جغرافیائی - قوميتی با حکومت ها، پيشينه دارند، این معاملات را نه برای تبادل زندانی و يا کنشی انساندوستانه، بلکه به خواست رسیدن به توافق هايی سرنوشت ساز، انجام می دهند. از سوی دیگر، به برآورد ما قصد اقلیم کردستان عراق، و بویژه گروه طالبانی که روابط حسنه ای با حکومت اسلامی و سپاه قدس قاسم سلیمانی دارد، می تواند نيروی پشت این اقدام نروژی ها باشد.

          حکومت اسلامی چیره بر ایران، که امروز در شرایط بسیار وخیمی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی بسر می برد، در سودای آن است که به بهای بخشيدن امتيازاتی، هر چه زودتر از سطح فشار بر خويش بکاهد. البته اينجا در برآورد کنش هرگونه مذاکره با رژيمی که چهار دهه تروريسم حکومتی و لگام گسيخته را رهبری کرده است، و از جمله رهبران همين سازمان ها را، که گاه در هنگام خود مذاکره به قتل رسانده است، نياز به توضيح فراتر نيست.

          اینکه پاره ای از این گروه ها – که از واژه کردستان بهره می برند – همواره آمادهء گقتگو با “صاحبان قدرت” بوده اند موضوع تازه ای نیست. مثلاً، ملا مصطفی بارزانی برای استقلال و یا اقلیمی کردن کردستان عراق هیچگاه از انجام هیچگونه گفتگوئی خودداری نکرد. در واقع اهداف آشکار و پنهان اين گروه های سیاسی هستند که مواضع و پرنسیپ های آنها را تعیین می کنند. در این رابطه گروه های با پسوند “کردستان” تاکنون ادامه دهندهء راه ملا مصطفی بارزانی بوده و هستند. هدف آنها استقلال و یا اقلیمی کردن استان های غربی ایران، زیر نام جعلی “روژهلات” بوده است. در عین حال فرايند تاکنونی رويدادها چنين می نمايد، که بهره برداری از واژهء “ایران” شوربختانه بيشتر يک بيان مصلحتی  است تا يک باور ژرف و ريشه مند.

در اين راستا، به برآورد ما، محکوم کردنِ واکنش وار مذاکره این سازمان ها با حکومت اسلامی چیره بر ایران، از جانب احزاب سراسری، به خودی خود کارگشا و روشنگرانه نیست. مهمتر از خود محکوم کردن، شفاف نمودن و بخشبندی درست لايه های اپوزیسیون حکومت اسلامی و گرفتن موضع درست در برابر گروه های بلاتکلیف است.

          حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از همه سازمان های سياسی، که خود را سخنگوی قوميت ها می شمارند، خواستار آنند که خود را براستی ايرانی دانسته و به جنبش سراسری و آزادیخواهانهء ملت ایران پیوسته و آبادی مناطق مختلف ایران و آزادی ساکنان آنها را تنها در بستر آبادی و آزادی سراسر کشور يکپارچه و ملت يگانه ء ايران بجويند.

هایده توکلی – دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

منوچهر یزدیان – دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان