بدون شرح

کاری از اسد بیناخواهی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲