صفر درصد، سهم دانش آموزان مدارس عادی در نفرات برتر کنکور

کنکورهای سراسری با وجود نابرابری در آموزش و امکانات آموزشی از جمله کلاس های کنکور، مدارس پولی، آزمون های پولی و… نه تنها فرصتی برابر برای دانش آموزان نیستند بلکه ساز و کاری نابرابر ساز برای فرودستان اقتصادی و اجتماعی اند.
در کنار اینها انواع و اقسام سهمیه های تبعیض آمیز هم دانشگاه ها را از اقشار فرودست خالی میکند و خواه ناخواه آنان را از دسترسی به امکانات بهتر آموزشی و دانشگاه های با کیفیت بهتر محروم میکند.
سازوکاری که دانشگاه را بدل به بنگاه کرده است.