فرمانده نیروی هوایی آمریکا: حضور نظامی ما در خلیج فارس به هدف محار حکومت اسلامی است

سی.ان.بی.سی.-ویلیام رید، یک فرمانده نیروی هوایی آمریکا در ناو لینکلن گفته است که حضور نیروی نظامی آمریکا به قصد جنگ نیست، بلکه بمنظور مهار حکومت اسلامی و تحکیم پایداری، امنیت و آزادی کشتیرانی و تجارت در منطقه است.