بازداشت دستکم ۳ تن از چهارده زن امضاءکننده بیانیه گذار از حکومت اسلامی

به گزارش ایران اینترنشنال،  دستکم ۳ تن از چهارده زن امضاءکننده بیانیه برای «بیانیه چهارده کنشگر زن برای گذار از جمهوری اسلامی در تهران و مشهد، فاطمه سپهری، حوریه فرجزاده، نرگس منصوری، بازداشت  شده اند. در عین خال در میان بازداشت شدگان مشهد همچنین دستکم ۴ تن یعنی «جواد لعل محمدی، هاشم خواستار،محمدحسین سپهری و محمد نوریزاد» از ۱۴ امضاءکننده «بیانیه برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی» نیز حضور دارند.