بیانیه انجمن جمهوری خواهان دراعتراض به دستگیری خواستاران استعفای علی خامنه ای

 بیانیه انجمن جمهوری خواهان ایران – پاریس:

دراعتراض به دستگیری خواستاران استعفای علی خامنه ای وگذر ازنظام فقاهتی حاکم به نظامی دموکراتیک

هموطنان عزیز!

بالاخره همانطورکه قابل پیش بینی بود تیغ سرکوب مزدوران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بسمت تهیه کنندگان بیانیه سیاسی چهارده نفره و حامیان آنها نشانه رفت و بیش از شانزده تن از آنان به تاریخ یکشنبه بیست مرداد دستگیر و به زندان افکنده شدند. اتهامات واهی اعلام شده علیه این شهروندان شجاع نشان از احتمال گسترش این دستگیری ها وراه افتادن موج تازه ای ازسرکوب دارد. ازسوی دیگرهمزمان با این دستگیری هاست که دادگاه های فرمایشی رژیم برای به محاکمه کشیدن بازداشت شدگان پرونده نیشکرهفت تپه تشکیل شده است و اعمال فشاربه زندانیان سیاسی و خانواده های آنان بیشترشده است. حقیقت این است که نظام قرون وسطائی و سراسر فاسد دینی حاکم که درپاسخگوئی به ابتدائی ترین نیازهای جامعه هشتاد میلیونی ایران درمانده است و درسطح ملی، منطقه ای و جهانی درانزوای کامل بسر می برد هراسان از امواج عظیم و رو به گسترش نارضایتی، این بارنیز همچون تمامی عمرننگینش چاره کار را در تکیه برسرکوب و بازداشت آزادیخواهان جستجو کرده است. گویا که بادستگیری فعالین سیاسی و مدنی، صورت مسئله نیز حذف گشته و مطالبات برحق مردم به فراموشی سپرده می شوند!

اما مسئولان فاسد رژیم غافل از آنند که شرایط سیاسی-اقتصادی وروانی جامعه متفاوت ازگذشته شده است و دیوار ترس وارعاب رو به ریزش گذاشته است. روانشناسی اقشارمیلیونی جامعه به سرعت رو به تغییر دارد و آشکارا راس هرم نظام را بمثابه مسبب بروز موقعییت فاجعه بارکنونی نشانه می گیرد. درچنین اوضاعیست که خواست ملموس استعفای علی خامنه ای و تغییرقانون اساسی، بخصوص با توجه به طرح علنی آن توسط جمعی از دردمندان ساکن ایران، بسرعت درسطح جامعه بازتاب یافته است و در پی این دستگیری ها می تواند گسترش بازهم بیشتری بیابد.

انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس، ضمن محکوم کردن رفتار سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی در بازداشت امضاکنندگان بیانیه چهارده نفر و دیگر فعالین سیاسی و مدنی، وظیفه خویش می داند که درهمراهی با اپوزیسیون دموکرات و ترقیخواه ایران برای آزادی بازداشتی های اخیر و آزادی همه زندانیان سیاسی ایران و رساتر ساختن فریاد حق طلبانه آنان تلاش ورزد.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱٣۹٨_ ۱۲ اوت ۲۰۱۹