انقلاب فرهنگی!

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۱ سپتامبر ۲۰۲۳