دیگر پنهانش نتوان کرد‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت آسو، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳