برگزاری تجمع اعتراضی

سه شنبه چهارم مهرماه، جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل ساختمان های صندوق بازشستگی کشوری در شهرهای سنندج، کرمانشاه، ایلام، قزوین، قم، اهواز و همدان و گروهی از مالباختگان شرکت های خودرویی مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین روز دوشنبه سوم مهرماه، شماری از کارگران یک شرکت پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی واقع در استان خوزستان، در اعتراض به مطالبات معوقه خود، مقابل سایت یک منطقه ویژه اقتصادی دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت های خودرویی در قزوین
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه شنبه چهارم مهرماه، شماری از مالباختگان شرکت های خودرویی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان استانداری قزوین دست به تجمع زدند.

تجمع کارگران پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی
به گزارش ایلنا، روز دوشنبه سوم مهرماه، شماری از کارگران یک شرکت پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی واقع در استان خوزستان، در اعتراض به مطالبات معوقه خود، مقابل سایت یک منطقه ویژه اقتصادی تجمع برگزار کردند.

کارگران حاضر در این تجمع می گویند: “وضعیت به وجود آمده در حالی‌ست که جدا از تاخیر شش ماهه در پرداخت حقوق، عیدی و سنوات چند سال گذشته به همراه حدود ۴ ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی واریز نشده و از قرار معلوم پیمانکار نیز پروژه را به همراه ما کارگران رها کرده است.”

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳