ماشالله کرمی همچنان در بند است

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر، ۳ اکتبر ۲۰۲۳