پاکسازی نظام در گذر زمان

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر، ۳۰ نوامبر  ۲۰۲۳