اطلاعيهء کميتهء برگزاری کنگرهء هفتم سکولار دموکرات های ايران پیرامون تغییر تاریخ برگزاری کنگره

اطلاعيهء کميتهء برگزاری کنگرهء هفتم سکولار دموکرات های ايران

ياران گرامی هوادار جنبش سکولار دموکراسی ايران!

همانگونه که می دانيد قرار بود کنگره هفتم این جنبش در روزهای ۵ و ۶ ماه اکتبر سال جاری در شهر فرانکفورت برگزار شده و از مدت ها پيش بسياری از همپيمانان مان خبر شرکت شان در کنگره را اعلام داشته بودند. همچنين، با کمک هواداران جنبش سکولار دموکراسی، هزينه های برگزاری اين کنگره نيز تأمين شده و قرار کرايهء محل و تأمين غذای دو روزه شرکت کنندگان منعقد شده بود. اما از نظر اعضاء کمیتهء برگزاری اين کنگره، با توجه به شرايط شديداً متغير سياست جهانی و ايران در زمانهء کنونی، به نظر می رسد که اگر تاريخ برگزاری کنگره چند ماهی به تعويق بيافتد می توان انتظار داشت که مضمون «برايش يک جبههء سياسی» دارای معنا و محصول منسجم تر و کامل تری بیابد. لذا بدينوسيله تعويق تاريخ برگزاری کنگره را به بهار در راه ايرانی اعلام داشته و، با عذرخواهی تمام، از همهء کسانی که برای شرکت در کنگره متحمل هزينه ای شده اند تقاضا می کنيم با ما تماس بگيرند تا، با توجه به توان مالی کنگره، جلوی هرگونه ضرر و زيانی گرفته شود. به اميد ديدار در بهار آينده.

کمیته برگزار کننده هفتمین کنگره جنبش سکولار دموکراسی ایران

هفتم شهریور ۱۳۹۸ – بیست و نهم اوت ۲۰۱۹