سعدی و قاسم سلیمانی؛ مردنت به که مردم‌آزاری!

حکایت سعدی:
درویشی مستجاب‌الدعوه در بغداد پدید آمد حجاج یوسف را خبر کردند بخواندش و گفت دعای خیری بر من کن. گفت خدایا جانش بستان گفت از بهر خدای این چه دعاست گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را؛
ای زبردستِ زیردست‌آزار
گرم تا کی بماند این بازار
به چه کار آیدت جهانداری
مردنت به که مردم‌آزاری

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴