جلاد در کنار ما

کاری مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت آسو، ۲۶ فوریه ۲۰۲۴