سیرک انتخابات

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱ مارس ۲۰۲۴