امام حسین تقاضای رفع تحریم نکرد!

پیوند میان مبارزه و مقاومت علیه آمریکا و اروپا با وقایع عاشورا و کربلا و «قیام سیدالشهدا» محور اصلی خطبه‌های نماز جمعه، ۱۵ شهریور بود. سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با بیان اینکه «اولین برخورد دشمن با امام حسین تحریم اقتصادی بود و آب را بر امام حسین و یارانش بستند» گفت: «این نوعی تحریم اقتصادی و در وضعیت فشار بود، در آن زمان جور دیگری نمی‌شد امام را تحریم اقتصادی کرد و آنچه بطور روزمره احتیاج داشتند آب بود. این تحریم با تحریم آمریکا علیه ما شیعیان قابل تطبیق است اما امام حسین هیچگاه از دشمن رفع تحریم را تقاضا نکرد!»