کاووس زنده است (به یاد کاووس سیدامامی)‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر، ۱۱ آپریل ۲۰۲۴