آشنائی با فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

به گزارش سایت “جنبش جهانی حقوق بشر”، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر سازمان غیردولتی است که ۱۸۴ سازمان در ۱۱۲ کشور را در یک فدراسیون متحد کرده است. فدراسیون از سال ۱۹۲۲ از همهی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دفاع کرده است.

فعالیت های ما

وظیفه ی ما: دفاع از تمام حقوق
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) سازمان غیردولتی بین المللی است. این سازمان از همه ی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دفاع میکند.

تعهد ما: سه ستونِ عملی
فدراسیون در ارتباط با سازمانهای همکارِ خود اقدام میکند. فعالیتهای آن بر سه ستون استراتژیک استوار شده است: تأمینِ آزادی و تواناییِ فعالیتِ مدافعان حقوق بشر، جهان شمولی حقوق بشر و تأثیربخشی آن.

اصل راهنما: پاسخگوییِ همه
دولتها به عنوان ضامنِ اصلی حقوق بشر مخاطبانِ فعالیتِ فدراسیون هستند. اما، فدراسیون عاملان غیردولتی همچون گروههای مسلح و شرکتهای چندملیتی را نیز خطاب قرار میدهد. فدراسیون تعهد دارد مرتکبان جنایتهای بینالمللی را از طریقِ نظام بینالمللی عدالت کیفری پاسخگو سازد.

اصول اخلاقی: استقلال و بیطرفی
فدراسیون سازمانی غیرحزبی، غیرفرقه گرا، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است. دبیرخانه ی آن در فرانسه مستقر است و فدراسیون در این کشور به عنوان سازمان غیردولتی به رسمیت شناخته شده است. استقلال، دانش کارشناسی و بیطرفی فدراسیون نشانِ تضمینِ اعتبار آن است. فدراسیون این اعتبار را از طریق فعالیت در شفافیت کامل حفظ میکند.

کُنشِ متقابل: حضور در محل ـ فعالیت در سطح جهان
فدراسیون، بهعنوانِ جنبشی فدرالی، بر اساس کُنشِ متقابل با سازمانهای عضو خود عمل میکند. بر اساس این روش، آمیزش تجربه و دانشِ محلی با دانش کارشناسی از حقوق بینالمللی، راهکارهای محافظت و حمایت و نهادهای بیندولتی، تضمین میشود. این ترکیب بینظیر از طریق اقدامهای مشترک فدراسیون و سازمانهای عضو آن در سطح های ملی، منطقه ای و بین المللی در مقابله با نقض حقوق بشر و تحکیم فرایندهای دمکراتیک عمل میکند و ماهیتِ نمایندگی و حقانیتِ فدراسیون را بهشدت تقویت میکند.

نظام اداری: جهان شمولی و شفافیت
ساختار فدراسیون و عملیات آن، سازمانهای عضو آن را در کانونِ فرایند تصمیمگیری قرار میدهد و بازتاب اصول ادارهی آن است.

دانش کارشناسیِ اثبات شده
فدراسیون از طیفی گسترده از روشهایی استفاده میکند که موفقیت آنها ثابت شده است: واکنش فوری در سطح عمومی و محرمانه؛ هیأتهای تحقیقاتی، نظارت قضایی و دفاع حقوقی؛ گفتگوی سیاسی،  دادخواهی، اقدام حقوقی، کارزارهای  افزایش آگاهی عمومی. این سازمان بر شبکه ای از هیأتهای    بین المللی داوطلب اتکا دارد و تبادل نظر بین مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را به منظور تقویت دانش کارشناسی آنها تسهیل میکند. فدراسیون پیوسته فعالیتهای خود را با در نظر داشتن افزایش کارآمدی خود مورد ارزیابی قرار میدهد و به طور منظم اهدافِ کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را بنا به نیاز تعدیل میکند.