همان شعبده‌بازی همیشگی

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۸ ژوئن ۲۰۲۴