محصول مناظره‌های سیرک انتخابات!

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴