فرانسه دومین «روح الله» رو هم به ایران فرستاد

این پدیده هر چهل سال یک بار در فرانسه نسبت به کشور ایران رخ می‌دهد!!

به این پدیده روحولّوف می‌گویند. 🛫 ✈

برگرفته از رسانه محمد رضا دیبا