معرفی کتاب آرماگدون در شرق

یکشنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۹ در “کارگاه” در شهر هانوفر. برگزار کننده: کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر – آلمان