ای مردم عراق ! مگر کافر شدید؟

ای مردم عراق ! مگر کافر شدید بحول و قوه الهی ؟! مقام معظم ولی امر مسلمین جهان این همه برای شما زحمت کشید شما می‌گویید نظام مقدس دخالت نکند؟! شما هم مانند ملت فتنه گر ایران شدید که قدر این ولی امر جهان را نمی‌دانند ؟!

سیاوش / ۱۰ آبان ۱۳۹۸