حال نزار میراث فرهنگی‌ـ‌ باستانی در نظام ولایت فقیه

دولت ابراهیم رئیسی انتقال الواح هخامنشی از آمریکا به ایران را یک دستاورد جلوه داده است. در همان حال تخریب، سرقت و تجاوز به میراث فرهنگی ایران و قاچاق اشیای باستانی همچنان ادامه دارد. با چند کارشناس گفت‌وگو کرده‌ایم.

ادامه ◄

اقتصاد صنایع دستی متأثر از رکود گردشگری و تورم

بسیاری از هنرمندان، صنایع دستی را به صورت خودآموز یا در کارگاه ها یاد میگیرند. برخی هم در این زمینه تحصیل آکادمیک کرده اند. گفتوگو با گروهی از فارغالتحصیلان درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی شان.

ادامه ◄