پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی: سال پیش‌رو سال عبور از آن‌ها که بخشی از مشکل‌اند، فراتر رفتن از امید و رسیدن به باور است

شاهزاده رضا پهلوی سال پیش رو را سال عمل‌گرایی و کوشش و فداکاری دوچندان دانست و افزود: «سالی که پیش روست، سالِ عمل‌گرایی و کوشش و فداکاری دوچندان است

ادامه ◄