برای یک زندگی معمولی؛ همه با هم یا قطبی شدن

می خواهم راجع به یکی از مسائلی صحبت بکنم که به نظرم کار مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشور ما را به کندی کشانده است و در نتیجه استقرار یک زندگی معمولی را که در دنیای آزاد یک ماهیت بدیهی دارد اما در طی ۴۰ سال گذشته در کشور ما ناممکن بوده و شده

ادامه ◄