یک معمای خیلی ساده

در دو تصویر بالا کدام یک در کشور ما مصداق بارز جرم، تشویش اذهان عمومی، شایسته پیگیری سریع، شناسائی و بازداشت فوری عوامل باعث آن است؟