حساسیت ویژه نظام برای ازدیاد جمعیت

ابراهیم رئیسی: رهبر به افزایش جمعیت حساسیت ویژه دارد. کاریکاتوری از توکا نیستانی

منبع: سایت ایران وایر، ۲۳ اوت ۲۰۲۰