سازمان عفو بین‌الملل انواع رایج شکنجه در ایران را شرح داده است

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، سپتامبر ۲۰۲۰