تصویرهای رسیده از ایران در واکنش به قتل نوید افکار بدست رژیم جوان کش اسلامی

انتقام نوید افکاری را می گیریم…شهریور ۹۹
#نهمی بخشیمنهفراموشمی کنیم
#نویدافکاری #نویدآزادی

دیوارنویسی / اصفهان

نه می بخشیم نه فراموش می کنیم
نوید_افکاری
نوید_آزادی
راه نویدا دامه_دارد
نوید تنها نیست