«مستضعفان»، کُرونا و جریمه‌ی ماسک نزدن

بازندگان اصلی کُرونا نیز تنگدست‌انند!


برگرفته ای از سایت کیهان لندن ، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰