خوش‌رقصی

برای مهرداد سپهری،جوان مشهدی که زیر شکنجه مامو نیروی انتظامی کشته شد.

مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر ، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰