مرگ بر نوفل لوشاتو!

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر ، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰