حکم قطع ید سارق

مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۷ دسامبر ۲۰۲۰