غسال مصباح ابربدهکار بانکی است

توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱