عمر دست خداست کلید زندان دست ما

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: هر زندانی که بیماری داشته باشد به بیمارستان منتقل می شود اما عمر دست خداست.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۰ مارس ۲۰۲۱