اندر حکایت ارادت وزیر بهداشت به آقا

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۸ آوریل۲۰۲۱