مراسم وداع پایانی با اسماعیل خویی

برگفته از صفحه یوتیوب تلویزیون ایران اینترنشنال، ۲۷ژوئن ۲۰۲۱