تحول طالبان، برنامه آینده…

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۹ سپتامبر ۲۰۲۱