بنده تخصصی ندارم اما واکسن امریکایی، ماشین رختشویی کره ای ممنوع!

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر،  ۲ اکتبر ۲۰۲۱