رویکرد دو حزب برجسته به بیانیه‌های درون کشور

دو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) که برجستگی ویژه‌ای در اندیشه‌ی ساختار یافته سیاسی و کنش سازمانی در میان جریان‌های دموکراسی خواه دارند، در بیانیه ای به امضای دبیران کل، رویکرد خود به اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که از درون ایران میاید را روشن نمودند.

این دو حزب چند سالی است روش‌های پیشرفته و سازمانی را برای دست‌یابی به راه‌کارهایی برای همکاری و برطرف نمودن گره‌ها میان بخش‌های پادشاهی‌خواه و جمهوری خواه سکولار، دموکرات، آزادی خواه و ملت مدار یافته‌اند که موجب دلگرمی و افزایش همکاری میان همه‌ی نیروهای دموکراسی خواه دلسوز ایران گشته است.
در تازه‌ترین همکاری، این دو حزب با برشمردن آرمان‌های یکسان خود برای برپایی دموکراسی مدرن در ایران، به این پرداخته‌اند که باید به زبان و تنگنایی که مبارزان دلیر درون ایران به آن گرفتار هستند آگاه بود و این بدون داشتن شاخصی که هموار مردم را آگاه نگاه دارد انجام پذیر نیست. آگاهی به ویرایش ناپذیر بودن تئوکراسی فقاهتی و کوتاه نیامدن از برچیده شدن رژیم ایران سوز «جمهوری اسلامی» تا برپایی يک نظام سکولار و دمکرات و ايران مدار، می‌تواند چراغ راهی باشد که از فرو افتادن به دام و نیرنگ سربازان بدنام ولایی جلوگیری نماید.
در بخش از این بیانیه آمده است:

پيام ما، در شرايط کنونی، به فرزندان ايران زمين آن است که بيش از هميشه با چشم هشیار جنبش ها و گفتارها را بنگرند و اگر آنها را گام های محتاط رزمندگانی يافتند، که بسوی براندازی ريشه ای اين رژيم گام بر می دارند، و نيز آينده را به دست هرج و مرج ماجراجويانه نمی سپارند، از آنها پشتيبانی کنند، و اگر در آنها امکانی برای بهره برداری رژيم يافتند، واکنش بايسته را بیانجامند.

بخشی از بیانیه دو حزب مشروطه ایران و سکولار دموکرات ایرانیان

سوای چهارچوب خوب نوشتاری که می‌تواند روشی آموزنده و راهگشا برای دیگر سازمان‌هایی که باشد که به جز اعلامیه‌های پشتیبانی و محکوم کردن چیزی برای نوشتن ندارند، سه نکته درخشان در این بیانیه است:

۱. اشاره به جلوگیری از رفتارهای کور و بدون آماج که می‌تواند روزگار تلخ کنونی را به دورانی وخیم و بیرون از پندار بکشاند.

۲. پیوستگی ارزش‌های لیبرال و پشتیبانی‌های اجتماعی برای شهروند شاد ایرانی در آماج این دو حزب نشان از پایفشاری آن‌ها به توسعه انسانی مدرن است.

۳. روشن نمودن درونمایه سکولاریسم که همانا از بین بردن تبعیض‌ها است به گونه‌ای که هر ایرانی از سرشار بودن حس پیوستگی به جامعه، خود را پاسدار کشور و هم میهنانش بداند.

در این بیانیه به تلاشِ دلاوران راه آزادی ارج نهاده شده و گرامیداشت آن هر اندازه کوچک یا بزرگ را گوشزد نموده است:

ما آگاهيم که، بويژه در درون کشور و زير شمشير خونريز اين «حکومت اسلامی» دشمن خوی، بيان اين آرزوهای انسانی يا هيچ شدنی نيست و يا نمی توان بدون رقيق کردن شان بيان  داشت؛ اما کافی است تا دريابيم، که هر اعلاميه و موضع گيری را، که بيشتر از گذشته بسوی آيندهء آرمانی ايران گام نهاده است، با همهء نارسائی های ممکن، قدر بدانيم و آرزو کنيم که اين رودخانه های کوچک هرچه زودتر بسوی دريای بی کران آزادی و دمکراسی راه پيدا کنند و تا رسيدنِ به آن بهم بپيوندند و هر دم خروشان تر شوند.

بخشی از بیانیه دو حزب مشروطه ایران و سکولار دموکرات ایرانیان

این بیانیه در تارنمای هر دو حزب آمده است.
همه نوشتار بیانیه را در تارنمای حزب سکولار دموکرات ایرانیان بخوانید.

گزارش ویژه از خبرگاه
خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان