برنامه يکشنبهء پيش روی مهستان جنبش سکولار دموکرات های ايران

برنامه يکشنبهء پيش روی مهستان جنبش سکولار دموکرات های ايران (۹ تير ۱۳۹۸ – ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹)
با موضوع نگاه #ققنوس به «اپوزیسیون سکولار دموکرات» از دریچه‌ای فرا گروهی
سخنران نخست: دکتر الهیار کنگرلو
سخنران دوم: دکتر عطا هودشتیان
مدیر نشست: منوچهر یزدیان