یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما به دار سازد آونگ!

کاری از اسد بیناخواهی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲