این مار سیرنشدنی است!

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۵ ژوئن ۲۰۲۳