از مرگ بر آمریکا، مرگش واسه ما موند و آمریکاش واسه آقازاده ها


قرص برای مادرم میخریدیم بسته ای نود تومن ساخت سوئیس، الان شده بستهای ۲۸۴ تومن ساخت ایتالیا. ما مقاومت میکنیم و شما صفا. به قول معروف از مرگ بر آمریکا، مرگش واسه ما موند و آمریکاش واسه آقازاده ها
برگرفته از “بالاترین”.