دیروز، چهارشنبه ۶ آذر، کنسولگری رژیم ایران در نجف به آتش کشیده شد

تظاهر کنندگان عراقی کنسولگری رژیم اسلامی ایران در شهر نجف، در جنوب بغداد، را به آتش کشیدند. همزمان پرچم حکومت اسلامی ایران را نیز پائین کشیده و بجای آن پرچم عراق را به اهتزاز درآوردند. خواست تظاهرکنندگان عراق توقف دخالت رژیم ایران در کشورشان میباشد.

در جریان واقعه مزبور پلیس با شلیک گلوله بسمت تظاهر کنندگان تلاش داشت مانع از به آتش کشیدن کنسولگری رژیم ایران گردد. این اقدام پلیس منجر به زخمی شده ٣٥ نفر و کشته شدن یکی از تظاهر کنندگان گردید. مامورین کنسولگری توانستند از در پشت ساختمان فرار کنند.

اینک حدود ٢ ماه از آغاز ناآرامی در عراق میگذرد. شهر بغداد و دیگر شهرهای جنبوبی کشور هر روز صحنه تظاهرات علیه دولت عادل عبد المهدي نخست وزیر عراق میباشند. واکنش پلیس در مقابله با تظاهرکنندگان بسیار شدید است و تا کنون بیش از ٣٥٠ نفر کشته شده اند.

این برای دومین بار است که کنسولگریهای رژیم اسلامی ایران مورد حمله قرار میگیرند. سه هفته پیش نیز کنسولگری رژیم ایران در کربلا، که در شمال نجف واقع شده، مورد حمله قرار گرفت. تظاهرکنندگان عراقی باور دارند که حکومت اسلامی ایران دولت عادل عبد المهدي در عراق را پشنیبانی میکند.

در عین حال تظاهرکنندگان عراقی خواهان پایان بخشیدن به فساد و تبهکاری حکومتگران و همچنین بیکاری بسیار زیاد در کشورشان هستند.

منبع: رادیو تلویزیون کشوری هلند، ٢٨ نوامبر ٢٠١٩
ترجمه و تنظبم از خبرگاه