تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی برای همسان سازی و افزایش دستمزدها؛

بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کرده و خواستار افزایش حقوق و همسان سازی دستمزدهای خود شدند. افزایش ۲۶درصدی مستمری‌ها تناسبی با تورم ۴۰درصدی ندارد.

ادامه ◄