چهل یوزپلنگ باقی مانده ایرانی در خطر «انقراض تصادفی»

مدیرعامل انجمن یوز پلنگ ایرانی با عنوان اینکه از لحاظ آماری از پایش یوزها در «بدترین شرایط اطلاعاتی قرار داریم» و با اعلام اینکه هیچ شواهدی از افزایش جمعیت یوزهای ایرانی وجود ندارد

ادامه ◄