بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت یعنی چه و با رژیم ایران چه خواهد کرد؟

بر اساس توافقی که در تیر ماه ۱۳۹۵ بین جمهوری اسلامی ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان به دست آمد و چند روز بعد با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ مورد تایید شورای امنیت هم قرار گرفت، همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحریم‌های مندرج در آنها (به جز چند مورد محدود مثل تحریم تسلیحاتی) لغو شد.

ادامه ◄